ŚOA.AK.331.1.16.2022.US – Usługa realizacji treningu zastępowania złości wramach projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2022.US

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 40 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) treningu zastępowania
złości dla rodzin adopcyjnych. Trening będzie składał się z 20 godzin
spotkań (5 spotkań x 4 godziny dydaktyczne) dla każdej z dwóch grup, w
tym 2 spotkań dla dzieci i 3 spotkań dla dzieci i rodziców. Przewiduje
się realizację 20 godzin dydaktycznych w 2022 roku oraz 20 godzin
dydaktycznych w 2023 roku, z możliwością przenoszenia godzin pomiędzy
latami.
Celem zajęć dla dzieci będzie w szczególności rozwijanie ich
umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej, a także
kształtowanie zdolności do radzenia sobie
w trudnych sytuacjach oraz nauczenie rozpoznawania impulsów złości i
nauka ich hamowania zanim wystąpi agresywne zachowanie. Zajęcia dla
rodziców i dzieci pozwolą na rozwijanie umiejętności wzajemnego
słuchania i rozmawiania, kształtowania komunikacji, wypracowania
strategii radzenia sobie ze złością i zachowaniami trudnymi. Pierwsze
spotkanie realizowane dla dzieci i rodziców będzie miało charakter
zapoznawczy i pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb rodzin, co będzie
stanowiło podstawę do opracowania programów zajęć na dalsze spotkania.
Spotkania dla rodziców i dzieci powinny być prowadzone przez co najmniej
dwóch specjalistów.
Uczestnikami wsparcia będą dzieci przysposobione oraz ich rodzice. W
każdej z grup przewiduje się udział około 5 rodzin wychowujących dzieci
w zbliżonym wieku.
Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia
2023, przy czym w roku 2022 zajęcia mogą być realizowane maksymalnie do
11 grudnia 2022 r.
Spotkania będą się odbywać w soboty i/lub niedziele, w terminach
ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami dzieci objętych wsparciem,
pomiędzy godziną 9:00 a 13:00. Zamawiający zapewni sale do realizacji
zajęć na terenie Katowic – w siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego ul.
Graniczna 29.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): –
– 80000000 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
– 80500000 – 9 – Usługi szkoleniowe.


Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 30
kwietnia 2023r.
VI. Miejsce wykonania zamówienia: miasto Katowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37988
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 września 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content