ŚOA.AK.331.1.15.2022.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2022.US

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na
terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i
dostarczenie w wyznaczonym czasie
i w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków, na które składają
się:
– składniki przerw kawowych – 970 porcji,
– składniki obiadów (drugie danie+ napój) – 910 porcji.
Zamawiający zakłada, iż w 2022 roku wykorzysta 485 porcji składników
przerw kawowych oraz 455 porcji składników obiadów, natomiast w 2023
roku wykorzysta 485 porcji składników przerw kawowych oraz 455 porcji
składników obiadów, z możliwością przenoszenia ilości porcji między
latami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 25% porcji posiłków, o których mowa w ust.1.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania
z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 970 porcji składników przerw kawowych i/lub 910 porcji
składników obiadów w okresie obowiązywania umowy,
b)prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie
podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w
Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c)skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr
1 d zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 55520000-1 – Usługi
dostarczania posiłków.

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023r.

Miejsce wykonania zamówienia: miasto Katowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37107
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 czerwca 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content