ŚOA.AK.331.1.2.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingurodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcieusług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.2.2022.US

I. Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu
rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie
usług adopcyjnych”
II. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 400 godzin dydaktycznych (1
godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingu rodzicielskiego dla rodziców
adopcyjnych, będących uczestnikami projektu „W stronę rodziny – wsparcie
usług adopcyjnych”.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 50% ilości godzin dydaktycznych coachingu
rodzicielskiego.
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 400 godzin dydaktycznych coachingu rodzicielskiego
przewidzianych dla realizacji zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak
zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
5. Uczestnikami coachingu będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na
terenie województwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada
Zamawiający.
6. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023 r lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych coachingu
do realizacji, przy czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do
11 grudnia.
Spotkania maja być realizowane od poniedziałku do niedzieli, w godzinach
ustalonych przez Wykonawcę z uczestnikami coachingu i Zamawiającym.
7. Zamawiający zakłada, że w 2022 roku przeprowadzonych zostanie 250
godzin dydaktycznych spotkań, natomiast w 2023 roku – 150 godzin
dydaktycznych spotkań, z możliwością ich przeniesienia między latami.
7. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb uczestników usługa
będzie realizowana w formie stacjonarnej – w wyznaczonych gabinetach na
terenie województwa śląskiego, zapewnionych przez Zamawiającego i/lub w
formie zdalnej.
8. W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników) Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji coachingu w formie telefonicznej,
mailowej lub przez komunikator skype.
9. W przypadku realizacji spotkań w formie zdalnej Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego
typu zajęć, platformy internetowej i udzielenia uczestnikom
nieodpłatnego dostępu do niej. Udział w spotkaniach na platformie
powinien być możliwy za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa,
tabletu lub telewizora połączonego z Internetem, który obsługuje
podstawowe przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox
czy Safari za pośrednictwem łącza internetowego.
10. Celem coachigu będzie wsparcie rodziców adopcyjnych w procesie
wychowywania dziecka, poprzez wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców oraz
pogłębianie więzi między rodzicami a dziećmi. Podczas sesji,
realizowanych jako spotkania indywidualne, w parach lub przy udziale
dziecka/dzieci, wypracowywane będą narzędzia i umiejętności poprawiające
jakość wzajemnych relacji, a także zwiększające umiejętność wydobywania
zasobów dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron. Realizacja usługi
obejmować będzie m.in. następujące obszary rozwoju kompetencji
rodzicielskich:
a.radzenie sobie z trudnymi emocjami w relacjach z dzieckiem;
b.wzmacnianie więzi rodzinnych;
c.poprawa komunikacji między rodzicem a dzieckiem;
d.zwiększanie pewność siebie w roli rodzica oraz świadomości własnych
zasobów;
e.wzmacnianie umiejętności wyznaczania wspólnych celów w relacji dziecko
– rodzic;
f.nabycie umiejętności stosowania technik uważności w życiu rodzinnym;
g.wzmacnianie umiejętności rozwijania w dziecku właściwego poczucia
własnej wartości i dobrej samooceny.
11.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie coachingu rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych w
terminach uprzednio ustalonych mailowo lub telefonicznie,
b.Zapewnienie wszystkich narzędzi i materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia coachingu;
c.Zapewnienie do realizacji zamówienia platformy internetowej
dostosowanej do prowadzenia spotkań, w przypadku realizacji coachingu w
trybie on-line.
d.Przekazanie uczestnikom zgłoszonym do konsultacji hasła/linku
umożliwiających zalogowanie się na odpowiedniej platformie internetowej.
e.Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań w tym wykazu
potwierdzającego udział uczestników w poradnictwie wraz z datą i ilością
zrealizowanych godzin oraz screenami potwierdzającymi udział we
wsparciu,
f.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
g.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
12.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a)Koszt wynagrodzenia minimum 1 coacha,
b)Koszt dojazdu na miejsce świadczenia usług, a w przypadku sesji
odbywających się w formie zdalnej koszt platformy do realizacji spotkań
oraz udzielenia uczestnikom nieodpłatnego dostępu do niej,
c)Koszt zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
coachingu;
d)Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego,
e)Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju i GIS.
Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik Nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne.
IV. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej upływa w dniu 08 lutego 2022r.o godzinie 08:00.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35508

Skip to content