ŚOA.AK.331.1.3.2022.US – „Wybór wykonawcy świadczącego usługę diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci – uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2022.US

I. Nazwa zamówienia: „Wybór wykonawcy świadczącego usługę diagnozy i
terapii logopedycznej dla dzieci – uczestników projektu „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
II. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę
diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci zgłoszonych do
przysposobienia i przysposobionych w ramach projektu
pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.
2.Uczestnikami zamówienia będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i
przysposobione z terenu województwa śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023r. Realizacja zajęć logopedycznych będzie się odbywać w dniach
roboczych tj. to jest od poniedziałku do piątku, między godziną 8:00 a
20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami w
gabinecie udostępnionym przez Zamawiającego, znajdującym się w jego
siedzibie. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć również w soboty w
uprzednio ustalonych terminach i godzinach, jeżeli strony wyrażą na to
zgodę.
4.Celem realizacji niniejszego zamówienia jest wspomaganie dzieci
zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez kompleksowe
wsparcie logopedyczne polegające w szczególności na prowadzeniu diagnozy
i terapii dostosowanej do zaburzeń mowy u dziecka. W ramach usługi
zrealizowanych zostanie 20 diagnoz i 400 godzin terapii logopedycznych
(1 godzina = 60 minut).
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 50% ilości diagnoz oraz
– zwiększeniu do 50% ilości godzin terapii logopedycznej.
6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 20 diagnoz i 400 godzin terapii przewidzianych dla
realizacji zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak
zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
8.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie na jej podstawie planu
terapii logopedycznej,
b.Przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych według wymagań
programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii, w
terminach uprzednio ustalonych z
rodzicami / opiekunami uczestników (mailowo lub telefonicznie),
c.Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów,
dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. W stronę rodziny-
wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, protokołów) oraz przekazanie
jej do siedziby Zamawiającego.
d.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
9.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a)Koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej diagnozę i terapię,
b)Koszt przygotowania dokumentacji z realizacji zamówienia,
c)Koszty materiałów dydaktycznych i pomocniczych, niezbędnych do pracy z
dziećmi,
d)Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju i GIS.
Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik Nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 80000000-4 – Usługi
edukacyjne i szkoleniowe
Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2 a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
IV.Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia
11.12.2022 roku oraz od 02.01.2023r. do 10.09.2023r lub do wyczerpania
limitu godzin ( z uwzględnieniem prawa opcji).
V.Miejsce realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w gabinecie udostępnionym przez
Zamawiającego, znajdującym się w jego siedzibie.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35510

Skip to content