Zakończenie kolejnego etapu projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zakończenie kolejnego etapu projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

31 grudnia 2021 roku Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zakończył realizację drugiego etapu projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to było realizowane od 1 stycznia 2018 roku a wsparciem w jego ramach objęto 1680 osób, w tym:

 • 649 dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych
 • 669 rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • oraz 362 pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

W ramach działań diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych dla uczestników procesu adopcji przeprowadzono:

 • 2813 godzin terapii SI
 • 2243 godziny terapii logopedycznej
 • 1840 sesji treningu słuchowego
 • 523 godziny zooterapii oraz arteterapii
 • 380 godzin psychoterapii oraz konsultacji psychologicznych, seksuologicznych i pedagogicznych
 • 332 godziny coachingu rodzicielskiego
 • 316 godzin socjoterapii, treningu socjoterapeutycznego oraz TUS
 • 300 godzin terapii FAS
 • blisko 200 diagnoz pod kątem FASD, zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz rozwoju psychoruchowego
 • 91 konsultacji medycznych
 • 35 szkoleń i warsztatów dla rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • 25 godzin doradztwa żywieniowego
 • oraz 4 kursy i 1 turnus terapeutyczny dla rodzin adopcyjnych.

Działania dydaktyczne, upowszechniające oraz wzmacniające współpracę międzyinstytucjonalną w obszarze adopcji objęły natomiast realizację:

 • 150 godzin poradnictwa prawnego dla personelu ośrodków adopcyjnych
 • 99 godzin superwizji indywidualnej i grupowej dla psychologów i pedagogów zatrudnionych w ośrodkach adopcyjnych
 • 18 szkoleń dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 6 seminariów interdyscyplinarnych i webinarów
 • 5 pikników integracyjnych dla rodzin adopcyjnych
 • 1 kampanii społecznej pn. „Ciąża. Trzeźwy start proceduje”, której celem było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz zwrócenie uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Wsparcie dla uczestników projektu było świadczone m.in. w ramach utworzonego przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, który swoją działalność rozpoczął w maju 2021 roku.

W ramach projektu opracowano i wydano również publikacje pn. „Wiem, rozumiem, wspieram. Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci i młodzieży”, która ma przybliżyć czytelnikom kluczowe informacje na temat FAS/FASD, zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ADHD – ich objawów, procesu diagnozy, specyfiki trudności, których doświadczają zmagające się z nimi dzieci oraz możliwości ich niwelowania (bezpłatne egzemplarze publikacji dostępne są w siedzibie ŚOA w Katowicach).

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację, w tym Pracownikom niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz naszym Wykonawcom. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Rekrutacja do udziału w tym przedsięwzięciu rozpocznie się już niebawem, toteż zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, a w szczególności zakładki „Punkt wsparcia”. Potencjalnych Wykonawców zapraszamy natomiast do odwiedzania naszej zakładki „Zamówienia publiczne”.

Skip to content