ŚOA.AK.331.1.1.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę specjalistycznego poradnictwa on-line dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2022.US

I. Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy świadczącego usługę
specjalistycznego poradnictwa on-line dla uczestników projektu „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę
specjalistycznego poradnictwa on-line dla rodziców adopcyjnych w ramach
projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.
2.Uczestnikami zamówienia będą rodzice adopcyjni z terenu województwa
śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia
2022r. Poradnictwo powinno odbywać się na odpowiedniej, dostosowanej do
prowadzenia tego typu spotkań, platformie internetowej, którą zapewnia
Wykonawca. W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników wsparcia,
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji poradnictwa w formie
telefonicznej, mailowej lub przez komunikator skype). Poradnictwo może
odbywać się od poniedziałku do niedzieli – w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez uczestników i możliwości Wykonawcy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca przekazał uczestnikom zgłoszonym do poradnictwa
hasło / link, które umożliwią zalogowanie się na odpowiedniej platformie
internetowej.
4.Celem realizacji zamówienia będzie zapewnienie maksymalnie 170 godzin
dydaktycznych specjalistycznego poradnictwa (w tym maksymalnie 100
godzin dydaktycznych poradnictwa psychologicznego oraz maksymalnie 70
godzin dydaktycznych poradnictwa doradcy żywieniowego) dla rodziców
adopcyjnych w formie on-line.
5.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie poradnictwa on-line dla rodziców adopcyjnych w
terminach uprzednio ustalonych mailowo lub telefonicznie,
b.Zapewnienie do realizacji zamówienia platformy internetowej
dostosowanej do prowadzenia poradnictwa on-line.
c.Przekazanie uczestnikom zgłoszonym do konsultacji hasła/linku
umożliwiających zalogowanie się na odpowiedniej platformie internetowej.
d.Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań w tym wykazu
potwierdzającego udział uczestników w poradnictwie wraz z datą i ilością
zrealizowanych godzin oraz screenami potwierdzającymi udział we
wsparciu,
e.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
f.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
6.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a)Koszt wynagrodzenia trenerów,
b)Koszt zapewnienia platformy, na której będzie realizowane poradnictwo.
c)Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Kwota, którą
Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość i
musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0018/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne.
IV. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej upływa w dniu 01 lutego 2022r.o godzinie 08:00.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35438

Skip to content