ŚOA.AK.3321.US.14.2020 – Opracowanie zeszytów ćwiczeń wspierających działania terapeutyczne dla uczestników projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości 750 000 euro netto. Nr: ŚOA.AK.3321.US.14.2020

 1. Nazwa zamówienia: Opracowanie zeszytów ćwiczeń wspierających działania terapeutyczne dla uczestników projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.
 2. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
 3. Przedmiot zamówienia:
  Opracowanie graficzne i merytoryczne zeszytów ćwiczeń w formie kart pracy w trzech zestawach:
  1) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 4 – 6 lat,
  2) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 7 – 8 lat,
  3) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 9 – 10 lat,
  stanowiących materiał edukacyjny do pracy zdalnej dla rodziców adopcyjnych.
  Celem opracowania zeszytów ćwiczeń jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci
  w wieku 4-10 lat zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, u których występują zaburzenia neurorozwojowe w tym FAS/FASD, w procesie prowadzenia działań terapeutycznych. Zeszyty ćwiczeń mają służyć podejmowaniu dodatkowych zadań terapeutycznych/rozwojowych w środowisku domowym w celu zintensyfikowania efektów prowadzonych indywidualnych programów terapeutycznych dzieci, oraz niwelowanie występujących u nich zaburzeń, a tym samym wyrównywanie ich szans edukacyjnych
  i rozwojowych.
 4. ermin składania ofert: 20 listopada 2020 r. godz. 8.00.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP: https://soakat.bip.gov.pl/
Skip to content