ŚOA.AK.331.2.4.2023 – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2023
II. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalność
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
III. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie i
dostarczenie (wraz z wniesieniem) na własny koszt i ryzyko, do siedziby
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach materiałów promujących
działalność jednostki. Projekty graficzne poszczególnych
produktów/artykułów zostaną przygotowane przez Wykonawcę na podstawie
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
do przygotowania co najmniej dwóch wariantów layouta artykułów
(kalendarza ściennego trójdzielnego, długopisu, torby materiałowej,
teczki kartonowej, kołonotatnika oraz kartki świątecznej z kopertą)
zawierających propozycje kompozycji graficznej wraz
z tekstem (przy czym wariant nie może ograniczać się jedynie do zmiany
kolorystyki projektu, stylu czcionki itp.)
i przedstawi je Zamawiającemu, który dokona wyboru jednego z nich.
Projekty poszczególnych produktów muszą zawierać logotypy graficzne
dostarczone przez Zamawiającego:
a)Logotyp Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
b)Logotyp Województwa Śląskiego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne.
V .Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
28.11.2023r.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/44070
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 października 2023r., godz. 08:00

Skip to content