ŚOA.AK.331.1.US.10.2021 – Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.10.2021

Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi coachingu
rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie
usług adopcyjnych”.

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingu
rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych, będących uczestnikami projektu
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami coachingu będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na terenie
województwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada Zamawiający.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych coachingu do
realizacji, od poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych przez
Wykonawcę z uczestnikami coachingu i Zamawiającym.
4.W zależności od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb uczestników usługa
będzie realizowana w formie stacjonarnej – w gabinecie zapewnionym przez
Zamawiającego i w formie zdalnej.
5.W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników) Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji coachingu w formie telefonicznej,
mailowej lub przez komunikator skype.
6.W przypadku realizacji spotkań w formie zdalnej Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego
typu zajęć, platformy internetowej i udzielenia uczestnikom
nieodpłatnego dostępu do niej. Udział w konsultacjach na platformie
powinien być możliwy za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa,
tabletu lub telewizora połączonego z Internetem, który obsługuje
podstawowe przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox
czy Safari za pośrednictwem łącza internetowego.
7.Celem coachigu będzie wsparcie rodziców adopcyjnych w procesie
wychowywania dziecka, poprzez wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców oraz
pogłębianie więzi między rodzicami a dziećmi. Podczas sesji,
realizowanych jako spotkania indywidualne, w parach lub przy udziale
dziecka/dzieci, wypracowywane będą narzędzia i umiejętności poprawiające
jakość wzajemnych relacji, a także zwiększające umiejętność wydobywania
zasobów dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron. Realizacja usługi
obejmować będzie m.in. następujące obszary rozwoju kompetencji
rodzicielskich.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
IV.Termin składania ofert: 08 czerwca 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31619

Załączniki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content