Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

zdjęcie - szkolenie

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Termin: 05-06 października 2022 roku

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: Przedstawiciele systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym: psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą

Termin: 13-14 października 2022 roku

Miejsce realizacji: Ustroń

Grupa docelowa: Przedstawiciele systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym: psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 września 2022 roku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Skip to content