ŚOA.AK.331.1.17.2022.US – Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa adopcyjnego, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.17.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym
przygotowaniu
i przeprowadzeniu kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa
adopcyjnego, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych” , składająca się z następujących etapów:
1)Etap I- Opracowanie koncepcji kreatywnej i strategicznej kampanii, tj:
1.1Koncepcji kreatywnej tj. spójnej idei całej kampanii (jedna linia
kreatywna dla materiałów graficznych, hasło, motyw przewodni, księga
identyfikacji wizualnej);
1.2Koncepcji strategicznej tj. opisu głównych założeń kampanii poprzez
określenie tonu i przekazu oraz dopasowanie go do specyfiki grupy
docelowej i celu;
1.3Opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu
realizacji kampanii.
2)Etap II – Realizacja kampanii zgodnie z koncepcją i przyjętym
harmonogramem działań obejmująca co najmniej:
a)opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego
materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;
b)promocję Kampanii na profilu społecznościowym Zamawiającego na portalu
Facebook oraz na kanale YouTube;
c)zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 1 webinaru;
d)promocję Kampanii w mediach tradycyjnych.
3)Współpraca z zapewnionym przez Zamawiającego Ambasadorem kampanii – na
każdym etapie zamówienia.
4)Etap III – Podsumowanie i ewaluacja kampanii (przygotowanie raportu
końcowego).
2.Celem realizacji kampanii jest promocja i upowszechnianie idei
rodzicielstwa adopcyjnego oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku
adopcji, w szczególności w kontekście przysposobienia dzieci z
niepełnosprawnością, licznych rodzeństw, dzieci starszych. Kampania
powinna mieć charakter edukacyjny i uświadamiający oraz powinna
prowadzić do zwiększenia świadomości mieszkańców województwa śląskiego
na temat adopcji, wspierać przełamywanie funkcjonujących stereotypów i
zachęcać przedstawicieli grupy docelowej do rozważenia tej formy
rodzicielstwa.
3.Adresatami kampanii są mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 25 –
45 lat, w szczególności w związkach małżeńskich, dotknięci tematem
niepłodności i bezpłodności, a także osoby posiadające biologiczne
dzieci, gotowe przyjąć do rodziny kolejne dziecko.
4.Kampania będzie miała charakter regionalny i obejmie swoim zasięgiem
województwo śląskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0018/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
– 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych,
– 79342200-5 – Usługi w zakresie promocji.
III. Termin wykonania zamówienia:
Etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022r.
Etap II – od dnia 09.11.2022r. do dnia 31.01.2023r.
Etap III – do dnia 28.02.2023r.
IV. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo śląskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie:https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38267
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07 października 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content