ŚOA.AK.331.1.US.9.2021 – Wybór osób do realizacji terapii EMDR dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.9.2021

Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji terapii EMDR dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 sesji terapii
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing – odwrażliwianie i
przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) trwających około 60 minut
każda dla dzieci będących uczestnikami projektu
pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.
2.Uczestnikami terapii będą dzieci zgłoszone do przysposobienia oraz
przysposobione w wieku od 10 do 18 lat, zamieszkujące na terenie
województwa śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30
listopada 2021 r. lub do wyczerpania limitu sesji terapeutycznych do
realizacji, od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych przez
Wykonawcę z rodzicami/opiekunami dzieci objętych terapią.
4.Celem terapii będzie pomoc dzieciom/młodzieży w radzeniu sobie z
psychologicznymi konsekwencjami traumatycznych przeżyć związanych m.in.
z doświadczeniem przemocy, odrzucenia i zaniedbania, redukowanie
występującego u nich lęku i napięcia, a także wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa.
5.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie terapii;
b.Zapewnienie gabinetu do realizacji spotkań na terenie Katowic lub
innego miasta subregionu centralnego województwa śląskiego
zlokalizowanego w odległości nie większej niż 30 km od Katowic;
c.Zapewnienie wszystkich narzędzi i materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia terapii;
d.Ustalania terminów spotkań z rodzinami/opiekunami dzieci objętych
wsparciem;
e.Przygotowania, na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych” (list obecności, harmonogramów terapii itp.)
oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
6.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia minimum 1 terapeuty;
b.Koszt zapewnienia gabinetu do realizacji terapii;
c.Koszt dojazdu terapeutów na miejsca prowadzenia zajęć,
d.Koszt zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
terapii;
e.Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
f.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów aktualnie obowiązującego
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne.
Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

Termin składania ofert: 19 maja 2021 r. godz. 8.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP:https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31327

Załączniki
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content