ŚOA.AK.331.1.US.8.2021 – Wybór osób do realizacji diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.8.2021

Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 30 diagnoz w
kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci będących uczestnikami
projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Diagnoza
przeprowadzana zostanie na podstawie kryteriów ICD-10 i będzie
obejmowała m.in.:
a.Szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
b.Analizę dokumentacji dot. dziecka m.in. dokumentacji medycznej, opinii
ze szkoły/przedszkola, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
itp. w przypadku jej posiadania i udostępnienia przez rodziców/opiekunów
dziecka;
c.Obserwację diagnostyczną dziecka prowadzoną m.in. z wykorzystaniem
protokołu ADOS-2;
d.Ocenę rozwoju dziecka przy wykorzystaniu testu PEP-3-PL lub
Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) lub innego
narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju dziecka;
e.Sporządzenie opinii z wynikami diagnozy oraz zaleceniami do dalszego
postępowania i rekomendacjami dot. proponowanych form terapii;
f.Spotkanie konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na którym omówienie
zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną
zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
Każda diagnoza będzie obejmowała minimum 4 spotkania. Zostanie ona
przeprowadzona przez Diagnostę 1 przy wsparciu Diagnosty 2 (udział w
obserwacji dziecka i konsultacji wyników) w gabinecie zapewnionym przez
Wykonawcę.
Uczestnikami diagnozy będą dzieci zgłoszone do przysposobienia oraz
przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego.
2.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 3 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu diagnoz do realizacji, od poniedziałku
do piątku, w godzinach ustalonych przez Wykonawcę z rodzicami/opiekunami
dzieci objętych diagnozą.
3.Celem realizacji zamówienia jest ocena stanu rozwoju i funkcjonowania
dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych pod kątem
zagrożenia występowania u nich zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także
ustalenie planu pracy terapeutycznej z dzieckiem.
4.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie diagnozy oraz sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej
diagnozy;
b.Zapewnienie gabinetu do realizacji spotkań na terenie Katowic lub
innego miasta subregionu centralnego województwa śląskiego
zlokalizowanego w odległości nie większej niż 30 km od Katowic;
c.Zapewnienie wszystkich testów, narzędzi i materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia diagnoz;
d.Ustalania terminów spotkań z rodzinami/opiekunami dzieci objętych
wsparciem;
e.Przygotowania, na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych” (list obecności, harmonogramów diagnozy
itp.) oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym
terminie.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

Termin składania ofert: 19 maja 2021 r. godz. 8.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31325

Załączniki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content