ŚOA.AK.331.1.6.2023 – Świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.6.2023
II. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług obejmujących obsługę
jednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” .
III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę
jednodniowej konferencji organizowanej przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”. Konferencja odbędzie się w dniu 5 września 2023 roku na
terenie województwa śląskiego, w odległości nie większej niż 10 km od
Dworca PKP w Katowicach (licząc od placu Lecha i Marii Kaczyńskich), w
lokalizacji zapewniającej szybki i wygodny dojazd komunikacją publiczną
(maksymalnie 30 minut jazdy uwzględniając korki drogowe). Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez,
55321000-6 – usługi przygotowania posiłków.
IV Termin wykonania zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
terminu konferencji w przypadkach przewidzianych w dziale X Zapytania
ofertowego – Dodatkowe informacje pkt.13.
V. Miejsce wykonania zamówienia: Na terenie województwa śląskiego, w
odległości nie większej niż 10 km od Dworca PKP w Katowicach (licząc od
placu Lecha i Marii Kaczyńskich), w lokalizacji zapewniającej szybki i
wygodny dojazd komunikacją publiczną (maksymalnie 30 minut jazdy
uwzględniając korki drogowe).
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/41763
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05 czerwca 2023r., godz. 08:00

Skip to content