ŚOA.AK.331.1.13.2022.US – Usługa realizacji superwizji indywidualnej i grupowejw ramach projektu pn. „ W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.13.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 50 sesji superwizji
indywidualnej (1 sesja = 45 minut) oraz 30 sesji superwizji grupowej (1
sesja = 45 minut) dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i
pedagogów) w formie spotkań online.
2.Celem superwizji indywidualnej i grupowej będzie rozwiązywanie
trudności merytorycznych
i emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniem
przez niego pracy zawodowej, a w konsekwencji podniesienie jej
efektywności.
3.Superwizja indywidualna i grupowa będzie dotyczyła wszystkich obszarów
związanych
z realizacją zadań przez pracowników ośrodków adopcyjnych, w tym:
a.diagnozy psychologiczno – pedagogicznej kandydatów na rodziców
adopcyjnych oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
b.wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzin, w tym prowadzonej
terapii,
c.grupowych form szkoleń lub wsparcia dla kandydatów do przysposobienia
dziecka,
d.pracy w zespole,
e.przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu (pomoc w radzeniu
sobie
z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem i instytucjami).
4.Realizacja usług superwizji indywidualnej i grupowej odbywać się
będzie w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w
godzinach i terminach ustalonych przez strony z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem, w trybie zdalnym. Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji usługi na odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego typu
spotkań, platformie internetowej, którą zapewni na swój koszt. W
wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników), Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji superwizji w formie telefonicznej lub
przez komunikator np. skype. Udział w superwizji na platformie powinien
być możliwy za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu
lub telewizora połączonego z Internetem, który obsługuje podstawowe
przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari
za pośrednictwem łącza internetowego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
przekazał uczestnikom zgłoszonym do superwizji hasło/link, które
umożliwią zalogowanie się na odpowiedniej platformie edukacyjnej.
5.Uczestnikami spotkań superwizyjnych będą pracownicy (pedagodzy i
psycholodzy) zatrudnieni
w ośrodkach adopcyjnych z terenu województwa śląskiego.
6.Superwizja dla poszczególnych ośrodków adopcyjnych będzie realizowana
w wymiarze czasowym odpowiadającym zgłaszanym potrzebom. Łączna liczba
sesji superwizji indywidualnej wyniesie maksymalnie 50, a superwizji
grupowej 30, w tym 25 sesji superwizji indywidualnej i 15 sesji
superwizji grupowej w 2022 roku oraz 25 sesji superwizji indywidualnej i
15 sesji superwizji grupowej w 2023 roku, z opcją przenoszenia sesji
superwizji pomiędzy latami.
7.W celu potwierdzenia realizacji sesji superwizji Wykonawca zbierze od
uczestników mailowe potwierdzenia udziału w spotkaniach, bądź wykona
zrzuty ekranu (print screeny) z realizowanych sesji, na których będą
widoczne m.in. data i godzina rozpoczęcia spotkania oraz data i godzina
zakończenia spotkania.
8.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia superwizora,
b.Koszt użytkowania platformy internetowej, za pomocą której prowadzone
będą sesje,
c.Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
d.Koszt przygotowania i dostarczenia do siedziby Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego dokumentacji projektowej (harmonogramy sesji, potwierdzenia
realizacji sesji, protokoły z realizacji zadań w ramach projektu).
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0018/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego,
85312320-8 – Usługi doradztwa.
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 roku, przy czym w 2022 roku
usługa będzie realizowana do 30 listopada.
Miejsce realizacji zamówienia:     Realizacja usługi w trybie zdalnym
poprzez platformę internetową.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1)Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy
przesłać na adres mailowy lub podpisaną ofertę w wersji papierowej
należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w
Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29, w
kancelarii (pokój 101).
2Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej
upływa w dniu 30 maja 2022 roku, o godzinie 08:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/36752

Skip to content