Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Tryb: postępowanie  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Termin składania ofert: 2020-10-23

Numer zgłoszenia: ŚOA.AK.3321.Up.2.2020

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej: Modrzewskiego 12, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Częstochowie: ul. Jana III Sobieskiego 17 b.2.

Pełna informacja na stronie BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27854

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Biuro Plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice
Data złożenia oferty: 22.10.2020r. godz.11:51
Cena brutto: 11 275,06 zł.

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Biuro Plus Jerzy Rożen, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.

Skip to content