ŚOA.AK.3321.US.16.2020 – Opracowanie zeszytów ćwiczeń wspierających działania terapeutyczne dla uczestników projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości 750 000 euro netto
Nr:  ŚOA.AK.3321.US.16.2020
1.Nazwa zamówienia: Opracowanie zeszytów ćwiczeń wspierających działania terapeutyczne dla uczestników projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.
2. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
3. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie graficzne i merytoryczne zeszytów ćwiczeń w formie kart pracy w trzech zestawach:

  1. dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 4 – 6 lat,
  2. dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 7 – 8 lat,
  3. dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 9 – 10 lat,

stanowiących materiał edukacyjny do pracy zdalnej dla rodziców adopcyjnych.
Celem opracowania zeszytów ćwiczeń jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci
w wieku 4-10 lat zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, u których występują zaburzenia neurorozwojowe w tym FAS/FASD, w procesie prowadzenia działań terapeutycznych. Zeszyty ćwiczeń mają służyć podejmowaniu dodatkowych zadań terapeutycznych/rozwojowych w środowisku domowym w celu zintensyfikowania efektów prowadzonych indywidualnych programów terapeutycznych dzieci, oraz niwelowanie występujących u nich zaburzeń, a tym samym wyrównywanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.
4. Termin składania ofert: 07 grudzień 2020 r. godz. 8.00.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29059

Skip to content