ŚOA.AK.331.2.2.2023 – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.2.2023
II. Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w
Katowicach
III. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z wniesieniem)
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych były fabrycznie nowe. Pod pojęciem
„fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne nie używane,
nie uszkodzone, w oryginalnych opakowaniach producenta urządzenia do
którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, numerem
katalogowym i datą produkcji, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych. Przez
produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z
urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach technicznych (w
tym wydajności) takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału, z
widoczną nazwą producenta oraz nazwą urządzenia, do którego produkt jest
przeznaczony, symbolem produktu i datą produkcji, nie powodujący awarii
urządzenia do którego jest przeznaczony, nie używany, nie uszkodzony.
Produkt, który nie może naruszać praw patentowych ani innej własności
intelektualnej. Zastosowanie produktów równoważnych nie może naruszyć
warunków gwarancji urządzeń drukujących. Wykonawca bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu, które powstały
w wyniku zastosowania zaoferowanych produktów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o
tym musi znaleźć się w ofercie, tj. nazwę producenta, kod produktu
nadany przez producenta, oferowaną wydajność produktu. Szczegółowy wykaz
materiałów eksploatacyjnych zawierający modele urządzeń jakie użytkuje
Zamawiający znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia łącznej wartości zamawianych materiałów eksploatacyjnych do
maksymalnej kwoty nie przekraczającej 130 000 zł netto – po zawarciu
stosownego aneksu. Prawo opcji realizowane będzie na tych samych
warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do
umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30125110-5 – Tonery do drukarek laserowych/faksów,
30124300-7 – Bębny do maszyn biurowych,
30124000-4 – Części i akcesoria do maszyn biurowych,
30125100-2 – Wkłady barwiące.
V .Termin wykonania zamówienia:    Termin wykonania zamówienia: od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.
VI. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego: ul. Graniczna
29 ,40-017 Katowice
oraz Oddziałów zamiejscowych:
a. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B
b. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:
Modrzewskiego 12
c. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Częstochowie: ul. Jana III
Sobieskiego 17 b,
VII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/43864
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 października 2023r., godz. 08:00

Skip to content