ŚOA.AK.331.1.US.7.2021 – Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej zapobiegającej FAS w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.7.2021

Nazwa: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie
kampanii społecznej zapobiegającej FAS w ramach projektu pod nazwą „W
stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym
przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii społecznej zapobiegającej FAS w
ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych, składająca się z następujących etapów:
1)Etap I- Opracowanie kreatywnej koncepcji Kampanii, księgi
identyfikacji wizualnej oraz harmonogramu działań.
2)Etap II – Realizacja Kampanii zgodnie z kreatywną koncepcją i
przyjętym harmonogramem działań obejmująca co najmniej:
a)Zapewnienie Ambasadora Kampanii;
b)Przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych
(np. ścianki wystawiennicze, plakaty, ulotki, papier firmowy) oraz ich
dystrybucja;
c)Nagranie spotu informacyjno-edukacyjnego promującego Kampanię;
3)Etap III – Realizacja Kampanii zgodnie z kreatywną koncepcją i
przyjętym harmonogramem działań obejmująca co najmniej:
a)Przygotowanie i realizacja kampanii outdoorowej na terenie Katowic;
b)Promocja Kampanii na profilu społecznościowym Facebook;
c)Promocja Kampanii na kanale Youtube;
d)Zorganizowanie briefingu prasowego;
e)Emisja spotu informacyjnego w rozgłośniach radiowych;
f)Zorganizowanie spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych.
2.UWAGA! Realizacja poszczególnych Etapów, o których mowa w rozdziale II
może odbywać się równolegle.
3.Celem realizacji kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej m.in. FAS i szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez
kobiety ciężarne. Kampania ma mieć charakter uświadamiający i powinna
prowadzić do zwiększenia świadomości mieszkańców województwa śląskiego w
zakresie negatywnych skutków spożywania alkoholu przez kobiety będące w
ciąży, a pośrednio także upowszechnia idei adopcji, w szczególności
dzieci starszych i niepełnosprawnych oraz rodzeństw.
4.Adresatami kampanii są mieszkańcy województwa śląskiego, w
szczególności kobiety w wieku rozrodczym oraz młodzież szkół średnich i
wyższych. Grupa docelowa powinna być każdorazowo analizowana przez
Wykonawcę oraz targetowana w sposób umożliwiający uzyskanie maksymalnego
efektu z wykorzystaniem nośników przekazu i reklamy adekwatnych dla
danej grupy docelowej.
5.Kampania będzie miała charakter regionalny i obejmie swoim zasięgiem
województwo śląskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
IV.Termin składania ofert: 14 kwietnia 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP:
https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/view/31006

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.04.21r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content