Wybór osób do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców adopcyjnych pn. Metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka o specjalnych potrzebach – pogłębione warsztaty dla rodzin adopcyjnych po diagnozie FAS

Nr zamówienia: ŚOA.AK.3321.US.11.2020 pn. Wybór osób do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców adopcyjnych pn. Metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka o specjalnych potrzebach – pogłębione warsztaty dla rodzin adopcyjnych po diagnozie FAS

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców adopcyjnych pn. Metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka o specjalnych potrzebach  – pogłębione warsztaty dla rodzin adopcyjnych po diagnozie FAS. Warsztaty zrealizowane zostaną w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (sygnatura projektu: WND-RPSL.09.02.07-24-000F6/19).

Termin składania ofert upływa w dniu 06 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/view/28250

Skip to content