ŚOA.AK.3321.US.4.2021 – Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.US.4.2021

Nazwa: Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych
dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.


1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin wsparcia
psychoterapeutycznego dla rodzin adopcyjnych w gabinecie wskazanym przez
Zamawiającego, mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach przy ulicy Granicznej 29.
2.Uczestnikami zamówienia będą rodziny adopcyjne biorące udział w
projekcie – W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych, mieszkające na
terenie województwa śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30
listopada 2021r. od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych przez
Zamawiającego.
4.Celem realizacji zamówienia jest pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin
adopcyjnych, szczególnie w zakresie zaburzeń u dzieci, jak również
wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców.
5.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Zapewnienie materiałów potrzebnych do prowadzenia usług
psychoterapeutycznych
(w tym odpowiednich kwestionariuszy diagnostycznych, testów, pomocy
dydaktycznych – jeśli takie są wymagane).
b.Realizowanie wsparcia psychoterapeutycznego w gabinecie wskazanym
przez Zamawiającego, mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach, zgodnie z ustalonym harmonogramem .
c. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów,
dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań,
itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym
terminie.
6.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia minimum 1 specjalisty świadczącego usługi
psychoterapeutyczne,
b.Koszt przygotowania i wydruku materiałów potrzebnych do prowadzenia
przedmiotowych usług,
c.Koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego,
d.Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
(Dz.U z 2021 r., poz. 367), oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

IV.Termin składania ofert: 17 marca 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30751

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content