ŚOA.AK.3321.US.1.2021 – Wybór osób do realizacji wsparcia konsultacyjnego on-line dla rodziców adopcyjnych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.US.1.2021

Nazwa: Wybór osób do realizacji wsparcia konsultacyjnego on-line dla rodziców adopcyjnych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.


1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin dydaktycznych konsultacji on-line dla rodziców adopcyjnych, w tym maksymalnie 75 godzin konsultacji pedagogicznych, maksymalnie 100 godzin konsultacji psychologicznych oraz maksymalnie 25 godzin konsultacji dietetycznych. Podane liczby godzin są szacunkowe, faktyczne zapotrzebowanie na danego specjalistę będzie wynikać z bieżących potrzeb uczestników zamówienia.

2.     Uczestnikami zamówienia będą rodzice adopcyjni biorący udział w projekcie – W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych i mieszkający na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże Wykonawcy listę chętnych wraz z ich adresem e-mail oraz numerem telefonu.

3.    Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021r. od poniedziałku do niedzieli w godzinach między 08:00 a 20:00, w terminach ustalonych przez Wykonawcę indywidualnie z uczestnikami.

4.    Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie 200 godzin dydaktycznych specjalistycznego wsparcia konsultacyjnego (pedagogicznego, psychologicznego, dietetycznego).

5.    Zamawiający przewiduje realizację konsultacji w sposób zdalny, czyli z wykorzystaniem odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć platformy internetowej, którą zapewnia Wykonawca. Udział w konsultacjach na platformie internetowej powinien być możliwy za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu lub telewizora połączonego z internetem, który obsługuje podstawowe przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari za pośrednictwem łącza internetowego. W wyjątkowych sytuacjach ( np. na prośbę uczestników zamówienia), Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsultacji w formie telefonicznej, mailowej lub przez komunikator typu skype w czasie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem. Z tytułu realizacji usługi w trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).

4. Termin składania ofert: 05 luty 2021 r. godz. 8.00.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30320

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content