ŚOA.AK.331.2.8.2021.Up – Obsługę informatyczną Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.20.2021.US

I.Nazwa zamówienia: Obsługę informatyczną Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego
w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych, świadczona w
dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do
15:30, oraz w sytuacjach awaryjnych, w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
2.Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy w
siedzibie Zamawiającego oraz Oddziałów zamiejscowych. Szczegółowy
harmonogram pracy (rozplanowanie dni i godzin pracy) obejmujący również
pracę w sytuacjach awaryjnych ustalony zostanie po podpisaniu Umowy z
Wykonawcą.
3.Przez sytuację awaryjną Zamawiający rozumie awarię uniemożliwiającą
normalne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej Zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza częściowe wykonywanie przedmiotu zamówienia poza
siedzibą Zamawiającego i Oddziałów zamiejscowych za pomocą technik
informatycznych, w sposób ustalony z Zamawiającym.
5.Ilość urządzeń:
•50 stanowisk komputerowych,
•5 serwerów,
•5 dysków sieciowych,
•30 urządzeń peryferyjnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 72000000-5 – Usługi informatyczne. Wykaz czynności związanych z
realizacją niniejszego zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
III.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022r.
IV.Miejsce wykonania:
Siedziba Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach , ulica Graniczna
29,
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,
ulica Modrzewskiego 12;
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, ulica
Sobieskiego 17b;
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Rybniku, ulica
Miejska 13b.
V. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej upływa w dniu 27 grudnia 2021r. o godzinie 08:00.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/34958

Skip to content