ŚOA.AK.331.1.17.2021.US – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.17.2021.US


I.Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych z
elementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 80 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć
edukacyjno-terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci –
uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia oraz
przysposobione w wieku od 2 lat do 16 lat, zamieszkujące na terenie
województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz z numerami
kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin. Terminy zajęć dla
poszczególnych uczestników będą ustalane indywidualnie pomiędzy
Wykonawcą a rodzicami/opiekunami prawnymi.
4.Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami alpakoterapii jest
wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez wykorzystanie
pozytywnego wpływu jaki daje kontakt ze zwierzęciem, w szczególności w
obszarze: poprawy koncentracji, rozwijania małej i dużej motoryki,
zwiększenia aktywności i sprawności ruchowej, rozwijania czynności
intelektualnych, budowania prawidłowych relacji społecznych oraz
obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci.
5.Zajęcia mają być realizowane w formie spotkań indywidualnych lub w
małych grupach (do 5 osób). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co
najmniej 2 alpak, uczestniczących w realizacji zajęć terapeutyczno –
edukacyjnych. Miejsce zapewnione przez Wykonawcę powinno być wyposażone
we wszelkie niezbędne sprzęty i akcesoria do prowadzenia zajęć
edukacyjno-terapeutycznych oraz gwarantować bezpieczne warunki do
prowadzenia zajęć z dziećmi. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku
do niedzieli, między godziną 8:00 a 19:00, zgodnie z harmonogramem zajęć
ustalonym przez Wykonawcę oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
6.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
7.Maksymalna liczba godzin zajęć do zrealizowania wynosi 80 godzin
dydaktycznych. Ostateczna liczba godzin dla danego dziecka będzie
ustalana indywidualnie, w porozumieniu między terapeutą a rodzicami /
opiekunami prawnymi. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z powodu
realizacji mniejszej liczby godzin niż maksymalna pula – tj. 80 godzin
dydaktycznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
– 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
– 85312500-4 – Usługi rehabilitacyjne.
IV.Termin składania ofert: 22 września 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 grudnia 2021 r. lub do
wyczerpania limitu godzin.
VI.Miejsce wykonania: Zajęcia będą odbywały się w miejscu wyznaczonym
przez Wykonawcę, na terenie województwa śląskiego.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33020

Skip to content