ŚOA.AK.331.1.12.2022.US – Usługa realizacji psychoterapii dla dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego w ramach projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.12.2022.US

1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji psychoterapii dla dzieci
przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na
terenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego w ramach
projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 300 dydaktycznych
godzin psychoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na
terenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego.
Przewidywalna liczba godzin dydaktycznych psychoterapii: 300, w tym 200
godzin w 2022 roku oraz 100 godzin w 2023 roku, z opcją przenoszenia
godzin dydaktycznych psychoterapii między latami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 50% liczby godzin dydaktycznych psychoterapii.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania
z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 300 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45
minut) psychoterapii dla dzieci, w okresie obowiązywania umowy;
b)prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie
podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w
Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c)skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
Uczestnikami wsparcia będą dzieci zgłoszone do przysposobienia,
przebywające
w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta
Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego .
Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych psychoterapii,
przy czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do 11 grudnia.
Spotkania będą się odbywać od poniedziałku do niedzieli, w terminach
ustalonych pomiędzy Wykonawcą a opiekunami dzieci objętych wsparciem. W
zależności od potrzeb, preferencji uczestników oraz sytuacji
epidemicznej terapia będzie prowadzona w formie stacjonarnej i/lub
zdalnej. Zamawiający zapewni salę / gabinet do realizacji terapii w
każdej z placówek objętych wsparciem.
Celem działania będzie udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom
zgłoszonym do przysposobienia obejmującego ocenę występujących
problemów i trudności oraz pomoc dziecku w radzeniu sobie z nimi
Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2 a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
a.Realizacja psychoterapii w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej na terenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego,
b.Zapewnienie platformy do realizacji spotkań odbywających się w formie
zdalnej;
c.Zapewnienie materiałów potrzebnych do realizacji wsparcia
(kwestionariuszy, testów, pomocy dydaktycznych, itp. – jeśli będą one
niezbędne);
d.Ustalanie terminów spotkań z opiekunami dzieci objętych wsparciem i
przekazywanie Zamawiającego ich harmonogramu z minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem;
e.Przygotowanie, na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
f.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi
mu przez Zamawiającego.
g.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a.Koszt wynagrodzenia minimum 1 terapeuty świadczącego usługi
psychoterapeutyczne,
b.Koszt przygotowania i wydruku materiałów potrzebnych do prowadzenia
przedmiotowych usług,
c.Koszt dojazdu do miejsca prowadzenia usług,
d.W przypadku terapii w formie zdalnej – zapewnienie do realizacji
platformy internetowej dostosowanej do prowadzenia usługi on-line oraz
przekazanie uczestnikom hasła/linku umożliwiających zalogowanie się na
odpowiedniej platformie internetowej,
e.Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem aktualnych przepisów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GI
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 – Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne,
3.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2023 roku lub do wyczerpania
limitu godzin terapii, przy czym w grudniu 2022 roku usługa będzie
realizowana do dnia 11 grudnia.
(z uwzględnieniem prawa opcji).
4. Miejsce realizacji zamówienia: Gabinety / sale zlokalizowane w
placówkach pieczy na terenie województwa śląskiego (Częstochowa, powiat
częstochowski) zapewnione przez Zamawiającego. Terapia może być
realizowana również w formie zdalnej.
5. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej upływa w dniu
13 maja 2022r. o godzinie 08:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/36527

Skip to content