Pozainstytucjonalni odbiorcy wsparcia

Home » Pozainstytucjonalni odbiorcy wsparcia

Regulamin uczestnictwa pozainstytucjonalnych odbiorców wsparcia w realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach projekcie pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

§ 1

Informacje ogólne

 1. Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach realizuje projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do dnia 31 grudnia 2021 roku kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
 3. Niniejszy dokument określa podstawowe zasady udziału pozainstytucjonalnych odbiorców wsparcia w realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach projekcie pn.
  W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

§ 2

Słownik pojęć

 1. Regulamin – zbiór podstawowych warunków i zasad uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
 2. ŚOA – Śląski Ośrodek Adopcyjny  z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29.
 3. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
 4. Projekt – projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ROPS w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne,  działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy RPO WSL na lata 2014-2020.
 5. Formy wsparcia – działania określone niniejszym Regulaminem, w których mogą wziąć udział uczestnicy projektu, m.in. szkolenia, warsztaty, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, diagnoza oraz terapia.
 6. Uczestnik projektu – osoba korzystająca z form wsparcia oferowanych w ramach projektu.
 7. Dokumenty aplikacyjne – dokumenty rejestrowe uczestnika, tj. Karta uczestnictwa pozainstytucjonalnych odbiorców wsparcia w projekcie pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (załącznik nr 1) zwana dalej Kartą, oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2).

§ 3

Grupa docelowa

W określonych Regulaminem formach wsparcia mogą uczestniczyć osoby, które zamieszkują na terenie województwa śląskiego i spełniają jeden z poniższych warunków.

 1. Są rodzicami adopcyjnymi.
 2. Są kandydatami do przysposobienia dziecka, którzy uzyskali pozytywną kwalifikację.
 3. Są dziećmi przysposobionymi.
 4. Są dziećmi zgłoszonymi do przysposobienia.
 5. Są rodzicami biologicznymi dziecka, którzy sygnalizują zamiar oddania dziecka do adopcji.

W przypadkach uzasadnionych charakterem formy wsparcia dopuszcza się możliwość udziału w niej także dzieci biologicznych rodziców adopcyjnych.

§ 4

Zasady uczestnictwa i realizacji wsparcia

 1. Informowanie o poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu odbywa się w szczególności poprzez: publikowanie aktualnych informacji na stronie internetowej projektu, rozsyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.
 2. Przedstawiciele grup, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu są wyznaczani do udziału w projekcie przez kierownika/kierownika oddziału/dyrektora ośrodka adopcyjnego, który potwierdza ich zgłoszenie wypełniając część B Karty.
 3. Udział w projekcie osoby, która nie ukończyła 18 roku życia możliwy jest po uzyskaniu zgody jej opiekuna prawnego.
 4. Udział w każdej formie wsparcia jest bezpłatny.
 5. Każdy uczestnik projektu posiada unikalny numer identyfikacyjny, który jest tożsamy z numerem Karty nadawanym przez ośrodek adopcyjny.
 6. Do obowiązków uczestnika projektu, który ukończył 18 rok życia należy:
 7. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego zapisów,
 8. wypełnienie przed skorzystaniem z pierwszego wsparcia oferowanego w ramach projektu Oświadczenia uczestnika projektu oraz części A Karty,
 9. uczestnictwo w każdej formie wsparcia, na którą został zakwalifikowany,
 10. każdorazowe potwierdzanie na liście obecności uczestnictwa w danej formie wsparcia,
 11. wypełnienie dokumentów związanych z ewaluacją projektu (również po zakończeniu udziału
  w projekcie),
 12. informowanie o zmianie danych personalnych.
 13. Opiekun prawny uczestnika projektu, który nie ukończył 18 roku życia (zwanego dalej: dzieckiem) zobowiązany jest do:
 14. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów,
 15. wypełnienia przed skorzystaniem przez dziecko z pierwszego wsparcia oferowanego w ramach projektu Oświadczenia uczestnika projektu oraz części A Karty,
 16. dopełnienia obowiązku uczestnictwa dziecka w każdej formie wsparcia, na którą zostało ono zakwalifikowane,
 17. każdorazowego potwierdzania na liście obecności uczestnictwa dziecka w danej formie wsparcia,
 18. wypełnienia dokumentów związanych z ewaluacją projektu (również po zakończeniu udziału
  w projekcie),
 19. informowania o zmianie danych personalnych dziecka.
 20. Do obowiązków ŚOA należy:
 21. zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji poszczególnych form wsparcia,
 22. zapewnienie realizacji oferowanych form wsparcia przez specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
 23. zapewnienie zaświadczenia udziału w szkoleniach/warsztatach/treningach.
 24. Personel odpowiedzialny za realizację działań projektu w ośrodku adopcyjnym dokonuje diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia dla uczestnika projektu i wypełnia część C Karty, a następnie przesyła do ŚOA wypełnione Oświadczenie uczestnika projektu oraz wypełniony oryginał części A, B i C Karty celem rejestracji uczestnika w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) oraz weryfikacji kwalifikowalności jego udziału w projekcje oraz poszczególnych formach wsparcia, do udziału w których został wyznaczony. Kserokopia Karty pozostaje w ośrodku adopcyjnym, celem jej dalszego prowadzenia.
 25. Pracownik ŚOA odpowiedzialny za realizację poszczególnych form wsparcia dokonuje analizy części C Karty i we współpracy z personelem odpowiedzialnym za realizację działań projektu w ośrodku adopcyjnym podejmuje dalsze działania związane z ich organizacją.
 26. Personel odpowiedzialny za realizację działań projektu w ośrodku adopcyjnym wypełnia część D Karty wskazując w niej formy wsparcia, w których dany uczestnik brał udział.
 27. Po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie ośrodek adopcyjny przesyła uzupełnioną część D Karty do ŚOA.
 28. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń uczestników na daną formę wsparcia będzie większa niż liczba dostępnych miejsc o możliwości udziału w niej decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 29. W przypadku zdarzeń losowych ŚOA zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub miejsca realizacji danej formy wsparcia, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

§ 5

Nieobecność i rezygnacja

 1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w każdej z oferowanych form wsparcia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona personelowi odpowiedzialnemu za realizację działań projektu w ośrodku adopcyjnym, najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem jej realizacji.
 2. Zgłaszając rezygnację bądź nieobecność uczestnik powinien podać termin oraz nazwę formy wsparcia, a także wskazać powód swojej rezygnacji.
 3. Jeżeli ze względu na okoliczności niezależne od uczestnika (tj. zdarzenie losowe, choroba) nie jest możliwe zachowanie zasad zawartych w pkt. 1, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania do ŚOA  informacji o przyczynie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. O zgłoszonej przez uczestnika rezygnacji z udziału w danej formie wsparcia personel odpowiedzialny za realizację działań projektu w ośrodku adopcyjnym niezwłocznie informuje ŚOA.
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika oraz niedotrzymanie zasad i terminu rezygnacji traktowane jest jako naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w projekcie.

 § 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. W wypadkach uzasadnionych charakterem oferowanych form wsparcia dopuszcza się możliwość wprowadzania dodatkowych przepisów regulujących zasady uczestnictwa.
Skip to content